هم اکنون حساب دارید؟
BROWSER GAME
BROWSER GAME

بازی استراتژیک آنلاین

قلمرو پادشاهان تراوین

جدیدترین بازی تراوین - نسخه پنج

امپراطوری قدرتمندتان
را تاسیس کنید


قلمروپادشاهان تراوین: یکی از بهترین بازی های استراتژیک آنلاین جمعی برای مرورگر است.

 • در پادشاهی خود حکمرانی کنید
 • نفوذ خودتان را گسترش دهید
 • مهارت های دیپلمتاتیک خودتان را به کارببندید
 • شگفتی جهان را تسخیر کنید و برنده شوید
بیشتر بدانید
SEE WHAT LIES AHEAD IN TRAVIAN: KINGDOMS!
Join a game round lasting 6 months and try your best – only the strongest will make it to the top.
شروع بازی
Discover the world of Travian: Kingdoms. May your journey lead you to power and glory!
دومین دهکده
Found your second village and expand your influence in the early stages of your empire.
اولین شهر
Empower your villages. The choice is yours: Convert them into mighty cities or grow your strength in numbers with many villages.
Catapults and conquering
War is coming – train your troops and be prepared to defend your empire!
War over treasures
Valuable treasures will decide over the rise and fall of your kingdom – collect as many as possible and protect them!
Natars and Wonders of the World
The mysterious Natar tribe will appear and with them, the seven Wonders of the World – conquer and upgrade them to win!
Game end
Your task will be to complete the Wonder of the World! Only the most powerful alliances can achieve this and thereby dominate the world of Travian!
محافظت از تازه واردین
امروز1 هفته2 ماه3 ماه4 ماه5 ماه6 ماه
RULE OVER YOUR KINGDOM
EXPERIENCE THE GLORY

قلمروپادشاهان تراوین: در یک جهان باستانی اتفاق می افتد.

به عنوان یک رهبر قبیله محلی، ماموریت شما ساخت آینده ای بهتر برای مردمتان است.

یکی از عناوین پادشاه یا فرمانروا را انتخاب کنید و استراتژی خود را با دیگر بازیکنان برای کنترل منابع، ارتش و قلمروتان، هماهنگ کنید.

فقط تعداد کمی برای حکمرانی در این جهان زنده می مانند. آیا شما یکی از آنها خواهید بود؟

Choose your path
فرانسوی
آلمانی
رومی

 • Very suitable for beginners
 • Very strong in defense
 • Efficient and fast cavalry
 • For active, warlike players
 • Very strong attack
 • Cheap infantry
 • For experienced strategists
 • Very strong troops
 • Long and expensive training
Server:
Game world menu
Other game servers
قواعد بازی
نشانی